Een volle bioscoopzaal tijden het LIFF. class=

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van het Leiden International Film Festival, die gelden op alle producten en diensten die het LIFF levert en het gebruik van de website liff.nl. Door het gebruik van de website liff.nl en de Producten en Diensten van LIFF aanvaardt de bezoeker van de website en het filmfestival (hierna: ‘Bezoeker’) deze Algemene Voorwaarden.

 1. Leiden International Film Festival / LIFF: Stichting Start, gevestigd te Breestraat 31, 2311 CH, Leiden.
 2. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van het LIFF zoals opgenomen in dit document.
 3. Dienst: het platform van LIFF waar Bezoekers via eigen apparaten al dan niet tegen betaling films en kunnen bekijken en evenementen kunnen bijwonen.
 4. Producten: Tickets en passen die het voor Bezoekers mogelijk maken om filmvertoningen en andere evenementen van LIFF bij te wonen en LIFF merchandise, verkocht via shop.liff.nl.
 5. Bezoeker: Personen die gebruik maken van de (online) Producten en Diensten van LIFF en de websitebezoeker van liff.nl.
 6. Locatie: de plaats waar de filmvertoningen en evenementen plaatsvinden, dit kan zowel online zijn als op een fysieke locatie.
 7. Partijen: LIFF en de Bezoeker gezamenlijk.
 8. Transactie: De Bezoeker betaalt een bedrag, waardoor Partijen een rechtsverhouding aangaan, waarbij LIFF voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of filmvertoningen/evenementen.
 9. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij LIFF Producten of Diensten van welke aard ook aan Bezoeker levert, ook indien deze Producten of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van eventueel door Bezoeker gehanteerde algemene voorwaarden wijst LIFF van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk afwijkingen van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. LIFF is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van LIFF te raadplegen.

Na het bestellen van een toegangsbewijs en/of het bezoeken van een (online) event door Bezoeker gaan Partijen automatisch een rechtsverhouding aan waarbij LIFF voor een bepaalde tijd toegang geeft tot bepaalde content online of fysieke filmvertoningen/evenementen. Het is niet mogelijk deze ongedaan te maken of te annuleren. LIFF restitueert reeds voldane bedragen niet.

 1. Voor het bestellen van tickets voor het Leiden International Film Festival heb je een Mijn LIFF account nodig. Om via liff.nl tickets aan te kunnen schaffen voor filmvertoningen en evenementen die LIFF organiseert, of toegang te krijgen tot betaalde content die LIFF online aanbiedt, is het voor de Bezoeker noodzakelijk zich eerst eenmalig te registreren op de website. Bezoeker maakt dan een Mijn LIFF account aan, waarbij laatstgenoemde verklaart deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
 2. Na inloggen in Mijn LIFF wordt het voor de Bezoeker mogelijk tickets aan te schaffen voor filmvertoningen en evenementen. Het is alleen mogelijk betalingen te doen na inloggen. Het Mijn LIFF account is gekoppeld aan het e-mailadres van de Bezoeker. Dit e-mailadres heeft LIFF nodig om de tickets naar de Bezoeker toe te kunnen sturen en de Bezoeker tijdig te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in het programma.
 3. Elke transactie die met het Mijn LIFF account wordt gedaan, doet de Bezoeker zelf of gebeurt met toestemming van de Bezoeker. Misbruik/oneigenlijk gebruik van het Mijn LIFF account komt voor rekening en risico van de Bezoeker. Wanneer de Bezoeker wenst toegang te krijgen tot fysieke filmvertoningen en evenementen zonder Mijn LIFF account is het mogelijk om tickets aan te schaffen via de fysieke kassa’s van LIFF, waarvan LIFF de locaties tijdig aankondigt via de website. Het is niet mogelijk om zonder Mijn LIFF account toegang te krijgen tot betaalde online content van LIFF.

Zonder geldig ticket wordt de toegang geweigerd. Na aanvang van een evenement of filmvertoning op locatie wordt er geen toegang meer verleend. Online wordt korte tijd nog wel toegang verleend na aanvang van het programma, maar er wordt geen vermindering op de prijs aangebracht. Toegang is alleen voor de Bezoeker met een geldig ticket die aangeschaft is op de website liff.nl of via de fysieke kassa. Tickets die aangeschaft zijn met Cineville, CJP, LeidsePas of accreditatiepas zijn persoonsgebonden en dienen bij de ingang van de vertoningslocatie getoond te worden in combinatie met de geldende (kortings)pas.

 1. LIFF hecht aan een veilige omgeving en respecteert het huisreglement of eventuele algemene voorwaarden van alle festivallocaties. De Bezoeker respecteert ook het huisreglement en de algemene voorwaarden van alle festivallocaties.
 2. Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van de locatie en LIFF op te volgen.
 3. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens programma’s van LIFF, tenzij daar vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven door de afdeling Marketing & Publiciteit van LIFF.
 4. LIFF stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of schade en/of verlies aan eigendommen van Bezoeker tijdens hun bezoek aan een LIFF-locatie.
 5. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Mocht je dit onverhoopt ervaren, dan nodigt LIFF de Bezoeker uit om hierover meteen de LIFF-locatiemanager te informeren. De LIFF-locatiemanager, kan hier actie op ondernemen, zoals het verwijderen van de Bezoeker die zich niet aan de regels houdt.
 6. Wanneer de Bezoeker zich in of in de omgeving van een festivallocatie bevindt, is het mogelijk dat de Bezoeker gefotografeerd of gefilmd wordt door LIFF of door externe partijen met publicatie en commerciële verspreiding tot gevolg.

LIFF vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Bezoeker en de Bezoeker om te gaan. Dit geldt ook voor de gegevens die LIFF voor haar dienstverlening in haar geautomatiseerde systemen registreren. Dit doen we conform de richtlijnen van de AVG. Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van LIFF welke op de website van LIFF raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hen opgegeven persoonsgegevens.

 1. De op het ticket van LIFF rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan LIFF.
 2. Bezoeker zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen van LIFF zouden kunnen worden geschaad.
 3. Het is Bezoeker niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
 4. Het is Bezoeker verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 5. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van LIFF aan Bezoeker.

 1. Mocht LIFF in het kader van haar verplichtingen aan Bezoeker aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van LIFF wegens , dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan Bezoeker in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van LIFF of haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van LIFF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Bezoeker LIFF spoedig schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en LIFF ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LIFF in staat is adequaat te reageren.
 3. Bezoeker vrijwaart LIFF voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Bezoeker van enige verplichting jegens LIFF, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LIFF meldt.
 5. LIFF kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Bezoeker geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. LIFF is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan LIFF.
 6. LIFF aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Bezoeker bij derde partijen verkregen Tickets. LIFF kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 7. LIFF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan LIFF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van LIFF en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van LIFF komt.
 2. Partijen komen overeen dat onder overmacht ook zal worden verstaan: alle ten tijde van de totstandkoming van een Overeenkomst onbekende (lokale) gevolgen van een pandemie.
 3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LIFF in geval van
  overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Bezoeker op te schorten, door dit schriftelijk aan Bezoeker mee te delen en zonder dat LIFF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend
 2. Eventuele geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst zullen worden.
Winkelwagen